nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

O fakulte

Reformovaná teologická fakulta

Fakulta má magisterský i doktorský študijný program. Náš magisterský program odsúhlasila Slovenská akreditačná komisia  v apríli roku 2004, čo následne potvrdilo aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Naša faulta sa tak stala prvou akreditovanou fakultou Univerzity J. Selyeho v Komárne. Vo februári 2006 bol odsúhlasený a prijatý aj náš doktorský program. Naši absolventi po ukončení magisterských štúdií (Mgr.) majú možnosť prihlásiť sa na rigorózne skúšky a získať titul „ThDr.“, alebo prehĺbovať svoje vedomosti v našom doktorskom programe a získať titul „PhD“. Absolventi RTF po ukončení svojich štúdií sa môžu prihlásiť do služieb Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, alebo inej reformovanej cirkvi v zahraničí a vykonávať duchovenskú alebo inú cirkevnú službu, alebo – majúc univerzitné vzdelanie - uplatniť sa v inej sfére spoločnosti.


Tak ako aj iné sesterské ustanovizne, okrem biblických vied, dogmatiky a etiky, cirkevných dejíj a disciplín praktickej teológie, vyučujeme aj religionistiku, dejiny filozofie a cudzie jazyky: angličtinu a nemčinu, latinčinu, biblickú gréčtinu a hebrejčinu.

Výuka na našej fakulte sleduje najnovšie trendy vo všetkých vyučovaných vedných disciplínach a opiera sa aj o skúsenosti nadobudnuté viacerými reformovanými a protestantskými  teologickými fakultami doma i v zahraničí, najmä však o duchovné dedičstvo Teologického seminára v Lučenci (1924-1939) a Teologického inštitútu J. Calvina v Komárne (1994-2004), o teologické programy Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde v rokoch 1950 –1990 študovala väčšina našich duchovných, ako aj o študijné programy domácej sesterskej Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež študovalo viacero našich duchovných. 

Naša fakulta participuje na viacerých medzinárodných programoch a je členkou rôznych zoskupení, ako napr. „Zväzu holandských, stredoeurópskych a východoeurópskych teologických fakúlt“,  „Zoskupenia stredoeurópskych a východoeurópskych teologických fakúlt“ (SOMEF), „Coetus Theologorum“, v ktorom sú zastúpené všetky reformované teologické fakulty z Rumunska, Maďarska a Slovenska.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.