nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Katedra historických vied

O katedre

Vitajte na stránke Katedry historických vied Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho!

Katedra historických vied sa okrem podielu na realizácii akreditovaných študijných programov fakulty, už dlhé roky venuje serióznemu výskumu najmä dejín maďarských protestantov, najmä reformovaných Maďarov na Slovensku.

Vzdelávanie:

Katedra historických vied zabezpečuje výučbu v nasledovných študijných programoch v predmetoch, ktoré do nej patria:

Bakalárske štúdium:

Katedra zabezpečuje predmety cirkevných dejín a religionistiky v rámci realizácie študijného programu misiológia, diakonia, sociálna starostlivosť.

V rámci realizácie programu prípravy učiteľov katechetiky katedra zabezpečuje predmety cirkevných dejín a religionistiky.

Magisterský program:

Katedra zabezpečuje pri realizácii študijného programu Misiológie, diakonie a sociálnej starostlivosť predmety religionistiky a cirkevných dejín.

V rámci realizácie študijného programu pre učiteľov katechetiky katedra zabezpečuje predmety religionistiky a cirkevných dejín.

Kombinovaný bakalársky a magisterský študijný program, t.j. Reformovaná teológia:

V rámci realizácie študijného programu Reformovaná teológia, katedra zabezpečuje predmety Historické vedy 1-2-3-4-5-6, čo konkrétne znamená predmety z dejín dogmatiky, religionistiky, cirkevných dejín a cirkevného práva.

Doktorandské štúdium na Reformovanej teologickej fakulte je tiež spojené s Katedrou historických vied.

Výskum:

Hlavným výskumným zameraním katedry sú dejiny strednej a východnej Európy v 19. a 20. storočí, najmä dejiny reformovaných Maďarov na Slovensku. O vysokej kvalite výskumnej činnosti svedčí bohatá publikačná činnosť našich pedagógov (Q1-Q4) a ich účasť na domácich i medzinárodných výskumných projektoch. Na katedre sa priebežne riešia výskumné projekty podporované Ministerstvom školstva SR a Vedeckou agentúrou Slovenskej akadémie vied (VEGA) a (KEGA). Okrem pedagogickej práce sa venujeme aj vedeckej práci a písaniu učebníc, zúčastňujeme sa na vedeckých konferenciách a stretnutiach.

Na katedre pôsobí aj výskumný pracovník.

Výskum

VEGA 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 /2016 – 2019/- ako spoluriešitelia

VEGA 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989) /2020 – 2023//- ako spoluriešitelia
 

 

 


Kontakty

 

Budova Dôstojníckeho pavilónu, 1. poschodie

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.