nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Štipendiá

Vysoká škola na základe § 95 zákona č. 131/2002 o VŠ poskytuje svojim študentom štipendium zo štátneho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov univerzity. Študenti UJS majú právo zásadne na tri druhy štipendií. Študenti s vynikajúcim prospechom majú právo na prospechové štipendium. Študenti, ktorí prichádzajú zo sociálne slabších rodín, môžu podať žiadosť o sociálne štipendium. Študentom s vynikajúcimi výkonmi môže rektor priznať mimoriadne štipendium. Okrem toho doktorandi (tj. študenti v treťom stupni štúdia) dostávajú doktorandské štipendium.

Sociálne štipendium

Cieľom sociálneho štipendia je sprístupnenie vysokoškolského štúdia aj pre študentov zo sociálne slabších rodín. 

Nárok na sociálne štipendium má každý študent prvého štúdia v dennej forme na vysokej škole na Slovensku, ktorý má na území SR trvalý pobyt, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima. Nárok na sociálne štipendium nemá študent v treťom stupni štúdia (PhD).

Motivačné štipendiá

Motivačné štipendiá na RTF UJS sú príležitosťou odmeniť aktívnych študentov za vynaložené úsilie pri štúdiu a v práci v prospech fakulty. Priznávanie motivačných štipendií na RTF UJS sa riadi Štipendijných poriadkom UJS a Študijným poriadkom UJS. 

Motivačné štipendiá sa priznávajú ako: 
- prospechové štipendiá,
- mimoriadne štipendiá.

Prospechové štipendiá

Prospechové štipendiá sa priznávajú 10 % študentom podľa prepočítaného váženého študijného priemeru. 
Poznámky: Podklady pre rokovania Štipendijnej komisie sú zverejnené v AiS2. Zoznam študentov, ktorým bolo priznané štipendium bude zverejnený na webovej stránke fakulty. 

Mimoriadne štipendiá

O udelení  mimoriadneho štipendia študentom rozhoduje rektor UJS.

Štipendiá z vlastných zdrojov

Podľa § 97 zákona o VŠ vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom štipendiá z vlastných zdrojov najmä za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorázovú, či pravidelnú sociálnu podporu. Podmienky určuje Štipendijný poriadok UJS.

Doktorandské štipendium

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium:
- do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu (Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a
- po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu.

Doktorand nepoberá štipendium počas prerušenia štúdia.  

Po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia stráca doktorand dennej formy štúdia svoje právo na štipendium.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.