nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Študijné záležitosti

Vysokoškolské vzdelávanie na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho je založené na Európskom systéme transferu kreditov (European Credit Transfer System), ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými vzdelávacími inštitúciami a umožňuje mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii. Fakulta ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a doktorandské. Na každom z nich má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry i ostatných katedier. Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.


Kreditový systém

Na všetkých fakultách Univerzity J. Selyeho sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS). Kreditový systém prináša študentom viaceré výhody: 
- spravodlivejšie ocenenie študentovej námahy,
- možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu,
- možnosť voľby individuálneho tempa štúdia,
- podporu študentskej mobility. 

Všetky aktivity študenta spojené s absolvovaním predmetu, ktorý si zapísal, je hodnotená tzv. kreditmi. Celková záťaž študenta počas jedného akademického roka je stanovená na 60 kreditov. Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú (akumulácia kreditov). Jednou z podmienok dokončenia trojročného bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 kreditov z predmetov predpísaných študijným programom. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia musia študenti získať minimálne 300 kreditov. 

Každý študijný program predpisuje študentovi absolvovať isté množstvo predmetov v členení na povinné, povinne voliteľné a výberové. Na základe toho si študent zostavuje svoj individuálny študijný plán na každý rok štúdia. Môže sa tak cielene pripravovať na svoje budúce povolanie. 

Študijný poriadok stanovuje počas štúdia tzv. kontrolné etapy, na konci ktorých musí študent získať určený počet kreditov. V rámci takejto etapy si môže prispôsobiť tempo štúdia svojim potrebám a zapísať si na jednotlivé semestre taký počet predmetov, aký mu vyhovuje. 

Možnosť absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole v zahraniční alebo v SR je zakotvená vo vysokoškolskom zákone (zákon č. 131/2002 Z. z.). Kreditový systém prispieva k študentskej mobilite dvojakým spôsobom. Keďže každá vysoká škola zapojená do ECTS je povinná zverejňovať informácie o možnostiach štúdia, získavajú študenti lepší prehľad o tom, kde si môžu zapísať kurzy, o ktoré majú záujem. Druhý významný prínos predstavuje tzv. zmluva o štúdiu (learning agreement), ktorú uzatvárajú vysielajúca škola, prijímajúca škola a študent. Pre študenta predstavuje záruku, že po absolvovaní časti štúdia na inej vzdelávacej inštitúcii mu jeho domovská vysoká škola uzná absolvované predmety a započíta získané kredity (transfer kreditov).


Zápis študentov

Štúdium v príslušnom akademickom roku pre študenta začína zápisom na štúdium (bližšie informácie o termínoch zápisov sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka). 

Zápis na štúdium

- Do prvého roku štúdia sa môže zapísať študent, ktorý bol prijatý dekanom na štúdium podľa študijného programu akreditovaného na príslušnej fakulte v študijnom odbore. 
- Do ďalšieho roku štúdia sa študent môže zapísať, ak v predchádzajúcom roku štúdia získal minimálne 40 kreditov.
- Zápis sa koná v termínoch a spôsobom stanoveným dekanom fakulty. Termíny sú zverejnené v harmonograme štúdia príslušného akademického roka a prostredníctvom internetovej stránky fakulty. 
- Zápis do všetkých stupňov štúdia musí študent realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne. Zápis v náhradnom termíne sa môže vykonať na písomnú žiadosť študenta len zo závažných dôvodov, najneskôr do 14 kalendárnych dní po riadnom termíne. Náhradný termín zápisu pre študentov fakulty stanoví dekan.
- Ak sa študent nezapíše do nasledujúceho obdobia štúdia, RTF UJS ho písomne vyzve zapísať sa do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
- Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. Na RTF UJS môže byť opätovne prijatý iba na základe nového prijímacieho konania.

Zápis predmetov

Zápis predmetov a kontrola štúdia

- Študent sa musí zúčastniť na zápise predmetov do každého akademického roku vytvorením zápisného listu v AiS2 v termínoch stanovených harmonogramom štúdia. Zápisom si určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom absolvuje v danom semestri. 
- Predmety sa zapisujú v takej celkovej hodnote kreditov a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti štúdia boli splnené podmienky na pokračovanie v štúdiu. Odporúčaný minimálny počet kreditov zodpovedá štandardnej záťaži študenta (40 kreditov).
- V priebehu semestra môžu učitelia vykonávať priebežnú kontrolu štúdia písomnými prácami, testami, zadaním samostatných úloh, semestrálnymi prácami a pod. V súlade s informačným listom predmetu môžu byť výsledky týchto kontrol podkladom k absolvovaniu predmetu a udeleniu kreditov. 
- Štúdium bakalárskeho študijného programu sa končí získaním 180 kreditov pri trojročnom štúdiu; štúdium spojeného prvého a druhého študijného programu sa končí získaním 300 kreditov pri päťročnom štúdiu a vykonaním predpísaných štátnych skúšok.


Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.