nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Katedra aplikovaných vied

O katedre

Katedra aplikovaných vied na Reformovanej teologickej fakulte je zodpovedná za predmety bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v študijnom programe Misiológia, diakonia, sociálna starostlivosť. Súčasťou katedry je aj Katedra katechetiky Pedagogickej fakulty, preto táto katedra poskytuje výučbu teologických predmetov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámci študijného programu Učiteľstvo katechetiky v kombinácií.

Misiológia, diakonia, sociálna starostlivosť:

Profilovými predmetmi bakalárskeho stupňa sú: Úvod do misiológie, Biblické znalosti 1, Základy sociálnej práce a sociológie 1, Biodromálny vývin, Biblické znalosti 2, Základy sociálnej práce a sociológie 2, Dejiny diakónie, Tematické disciplíny 1, Praktická teológia1, Tematické disciplíny2, Sociálna starostlivosť1, Filozófia, Praktická teológia2, Tematické disciplíny3, Sociálna práca2, Prázdninová prax, Tematické disciplíny4, Sociálna práca3, Sociálna terénna prax v cirkevných zariadeniach, Bakalársky seminár, Tematické disciplíny5, Sociálna práca4, Komunikácia.

Profilovými predmetmi magisterského stupňa sú: Spoločensko-vedná oblasť 1, Teologické predmety 1, Teória metodológie, Sociálno-ekonomická oblasť 1, Sociálna politika 1, Teória sociálno-psychologickej problematiky 1, Spoločensko-vedná oblasť 2, Teologické predmety 2, Odborná prax a mediácia, Sociálno-ekonomická oblasť 2, Dedičné ochorenia a základy genetiky, Sociálno-psychologické aktivity 1, Spoločensko-vedná oblasť 3, Odborná prax v cirkvi a supervízia, Teória sociálno-psychologickej problematiky 2, Seminár diplomovej práce1, Sociálno-psychologické aktivity 2, Spoločensko-vedná oblasť 4, Sociálno-psychologické aktivity 3, Sociálna politika 2, Štátna skúška, Diplomová práca s obhajobou, Seminár diplomovej práce 2. 

Učiteľstvo katechetiky v kombinácií:

Profilovými predmetmi bakalárskeho stupňa sú: Úvod do katechetiky 1, Biblické štúdie 1, Biblické štúdie 2, Základy katechetiky 1, Biblické štúdie 3, Biblické štúdie 4, Biblické štúdie 5, Základy katechetiky 4

Profilovými predmetmi magisterského stupňa sú: Didaktika katechetiky 1, Biblické vedy 1, Didaktika katechetiky 2, Biblické vedy 2, Katechetika, Perspektívy štúdia katechetiky

Okrem pedagogickej práce vyučujúci katedry sa venujú výskumu, publikovaniu, organizovaniu konferencií a medzinárodným a medziuniverzitným vzťahom.

Vyučujúci

Vedúci katedry:

ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Profesori:

 

Docenti:

PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Rita Hegedűs, PhD.

Odborní asistenti:

ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Mgr. György Csík, PhD.

Asistenti:

 

Zahraniční lektori:

 

Vyskumní pracovníci:

 

Externí učitelia katedry:

 

Doktorandi:

Výskum

KEGA 006UJS-4/2021  Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Acces podobe.  2021-2023

Erasmus+ 2020-1-RO01-KA203-079899   VOLEE - Posilnenie dobrovoľníctva a jeho uznanie v osnovách vysokoškolského vzdelávania a na trhu práce vo východnej Európe 2020-2022 - ako spoluriešitelia

Horizon2020 _ No.: 101004653: Partnerstvo školy a komunity na zvrátenie nerovnosti a vylúčenia: Transformatívne postupy segregovaných škôl" - 2020-24 - ako spoluriešitelia

 

 


Kontakty

 

Budova Dôstojníckeho pavilónu, 1. poschodie

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.